Všetko o elektrických autách
All4car

Dotácia na kúpu nového vozidla môže mať výšku až 35 %

 

Dotácia na kúpu nového elektromobilu bude fungovať na základe výzvy. Výzva by sa mala objaviť 15. októbra 2019. Na tejto stránke ponúkame aktuálne informácie k dotácii na nový elektromobil alebo vozidlo s alternatívnym pohonom.

 

 

 

Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike

 

Takto sa volá dokument, vďaka ktorému sa dotácie na Slovensku objavia druhýkrát. Akčný plán hovorí o finančnej podpore, ale aj o výhodách, ktoré by mohli majitelia elektromobilov využívať. Plán nechce propagovať len kúpu elektromobilu, ale aj elektromobilitu ako takú.

 

 

 

Podpora bude pre všetky vozidlá na alternatívny pohon

 

Výziev by malo byť niekoľko a štát by chcel podporiť nielen elektromobily, ale aj vozidlá jazdiace na plyn či biopalivá. Dotáciu pritom môže získať fyzická osoba, ale aj podnikatelia, mestá, obce, vyššie územné celky a ich organizácie.

 

 

 
 
 

Z dotácií vyradil štát klasické hybridné vozidlá, ktoré nemajú možnosť nabíjania z externého zdroja – nabíjajú sa len počas jazdy alebo počas rekuperácie. Tu totiž elektrický pohon pomáha znižovať spotrebu, neeliminuje vznik emisií.

 

 

 

 

 

Pravidlá dotácie určuje vždy výzva

 

 

Maximálna výška dotácie bude 35 %

 

 • Maximálnu výšku dotácie – čiže 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla - dostane žiadateľ, ktorý kúpou nového vozidla súčasne vyradí z evidencie vozidiel auto so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia mu nebola už poskytnutá na iné vozidlo.
 • Ten, kto vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov nevyradí, môže dostať príspevok maximálne vo výške jednej štvrtiny, čiže najviac vo výške 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla.
 • Maximálnu výšku dotácie vždy určí príslušná výzva, prijímateľ môže dotáciu obdržať len na základe predloženej žiadosti.
 • Prijímateľ dotácie je povinný prihlásiť nové vozidlo do evidencie vozidiel a prevádzkovať ho najmenej po dobu 4 rokov od poskytnutia dotácie.

 

 

 

 

Dotácia bude len na kúpu nového vozidla

 

Dotáciu poskytne štát len na nové vozidlo, ktoré má:

 • pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn a zároveň môže mať nádrž aj na iné palivo (vozidlá LPG, LNG, CNG),
 • najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom minimálne 15 objemových % biopalív,
 • najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého zdroja elektrickej energie (PLUG-IN Hybrid),
 • výhradne elektrický pohon, a to batériové elektrické vozidlo, alebo elektrické vozidlo s vodíkovými palivovými článkami (FULL Elektromobil/Elektromobil).

 

 

 

Komu je dotácia určená?

 

 • Dotáciu je možné poskytnúť na nákup nových vozidiel kategórie L, M a N s pohonom na alternatívne palivá (typy palív sme spísali v predchádzajúcom odseku).
 • Nové vozidlo sa chápe ako vozidlo, ktoré nemá v osvedčení o evidencii uvedeného vlastníka vozidla, ani držiteľa vozidla a nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v SR.
 • Dotáciu možno poskytnúť fyzickej osobe – nepodnikateľovi, fyzickej osobe – podnikateľovi, právnickej osobe, obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii.
 • Na dotáciu nie je právny nárok.

 

 

 

 

 

Čo musí obsahovať žiadosť o poskytnutie dotácie?

 

 

Ak ide o právnickú osobu - podnikateľa:

 • obchodné meno,
 • sídlo,
 • identifikačné číslo,
 • meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu.

 

 

Ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa:

 • obchodné meno,
 • adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,
 • identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
 • meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.

 

 

Ak ide o obec alebo vyšší územný celok:

 • názov,
 • sídlo,
 • identifikačné číslo,
 • meno a priezvisko starostu obce alebo meno a priezvisko predsedu samosprávneho kraja.

 

 

Ak ide o právnickú osobu - nepodnikateľa, združenie právnických osôb alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov:

 • názov,
 • sídlo,
 • identifikačné číslo,
 • meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu.

 

 

Ak ide o fyzickú osobu - nepodnikateľa:

 • meno a priezvisko,
 • adresu trvalého pobytu,
 • dátum narodenia.

 

 

Žiadosť obsahuje aj

 • vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,
 • výšku požadovanej dotácie,
 • súhlas žiadateľa so spracovaním jeho osobných údajov.

 

 

 

Potrebné sú aj prílohy k žiadosti:

 

 

Fyzická osoba prikladá k žiadosti o dotáciu na auto:

 

 

 1. doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,
 2. úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o evidencii časť II,
 3. faktúru alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva vozidla,
 4. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na nákup z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu,
 5. doklad preukazujúci vyradenie vozidla so spaľovacím motorom staršieho ako 15 rokov z evidencie vozidiel z dôvodu odovzdania vozidla na spracovanie autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel podľa osobitného predpisu (toto neplatí, ak žiadate o nižšiu dotáciu, čiže 25 %, nakoľko staršie vozidlo z evidencie nevyraďujete).

 

 

Právnická osoba, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie prikladajú k žiadosti o dotáciu na auto:

 

 1. rovnaké dokumenty (doklady) ako fyzická osoba žiadajúca o dotáciu (viď text naľavo ←),
 2. vyhlásenie žiadateľa o tom, že štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu alebo iné osoby oprávnené konať v jeho mene nekonali v mene právnických osôb, ktoré zanikli a nevysporiadali finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a nie sú fyzickými osobami, ktoré nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve.

 

 

 

Keďže výzva ešte zverejnená nie je, zbierame pre vás všetky informácie ohľadom dotácií a čakáme na detaily výzvy spolu s vami. Očakávaný termín vydania výzvy je 15. októbra 2019.

 

 

Kontaktujte nás

Nemáte radi formuláre? +421 42 4692 271
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia
Novinky emailom

Chcete dostávať aktuálne informácie o elektromobiloch?